close
خرید هاست افزونه وردپرس
loading...

نقشه های GIS

پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی: ساحل چاف تا چمخاله

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

مقدمه2

فصل اول : کلیات

1-1 بیان مسأله4

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق و کاربرد نتایج آن5

1-3 پرسش اصلي تحقيق (سؤال تحقيق )6

1-4 اهداف تحقیق6

1- 5 فرضیات تحقیق6

1- 6 روش تحقيق6

1- 7 ابزار گردآوری7

1- 8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات7

1- 9 جامعه آماری پژوهش7

1- 10 پیشینه تحقیق7

1- 11 محدودیت های تحقیق11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2- 1 تعاریف و مفاهیم12

2-1-1 توریسم و گردشگری13

2- 2 تاریخچه گردشگری........................................

2- 3 اشکال گردشگری15

2- 4 برنامه ریزی گردشگری17

2- 5 گردشگری و محیط18

2- 6 توسعه پایدار Sustainable development19

2- 7 گردشگری پایدار21

2- 8 آثار و پیامدهای گردشگری22

2- 9 گردشگری ساحلی23

2- 10 گردشگری در ایران24

فصل سوم: داده ها و روشهای تحقیق

3-1 موقعیت جغرافیایی استان گیلان27

3-2 موقعیت شهرستان لنگرود28

3-3 موقعیت جغرافیایی منطقه چاف و چمخاله29

3-3-1 زمین شناسی منطقه30

3-3-2 ویژگی اقلیمی منطقه30

3-3-3 منابع آب و خاک30

3-3-4 پوشش گیاهی و حیات جانوری31

3-4 توسعه و محیط زیست31

3-5 ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)32

3-6 اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی35

3-7 نیازها و ضرورت ها36

3-8 منافع ارزیابی36

3-9 محدودیت های ارزیابی37

3-10 انواع اثرات زیست محیطی37

3-11 شاخص های اثرات39

3-12 معیارهای اثرات39

3-13 چگونگی اثرات پروژه بر محیط زیست40

3-14 ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم43

3- 15 روش ها و تکنیک های ارزیابی آثار زیست محیطی46

3- 16 مراحل انجام ارزیابی47

3- 17 نتیجه گیری از روشEIA48

3-18 متدولوژی های تجزیه و تحلیل در ارزیابی اثرات زیست محیطی48

3- 19 انواع ماتریس49

3-20 شناسایی و پیامدهای زیست محیطی مناطق ساحلی50

3-21 روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)50

3-21-1 معیارهای ارزیابی53

3-21-2 اجزاء تشکیل دهنده محیط53

3-21-3 دامنه ها55

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 وضعیت گردشگری منطقه ساحلی چاف تا چمخاله57

4-2 تفسیر یافته ها در جداول ماتریس پارامترهای محیطی64

فصل پنجم: جمع بندی، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری69

5-2 ارزیابی فرضیه ها71

5-3 راهکارها و پیشنهادها71

منابع..................................................... 75

فهـرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 3-1 معیارهای مورد استفاده در روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع .............................................. 52

جدول شماره 3-2 دامنه های مورد استفاده در روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع ...................................... 55

جدول شماره 3-3 پارامترهای محیطی منطقه ............. 56

جدول شماره 4-1 ماتریس پارامترهای فیزیکی- شیمیایی... 59

جدول شماره 4-2 ماتریس پارامترهای بیولوژیکی- اکولوژیکی 60

جدول شماره 4-3 ماتریس پارامترهای اقتصادی- فنی ..... 61

جدول شماره 4-4 ماتریس پارامترهای اجتماعی- فرهنگی .. 62

جدول شماره 4-5 جمع بندی نهایی ماتریس .............. 64

فهـرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار شماره 4-1 تکرار دامنه ها در محیط فیزیکی- شیمیایی 66

نمودار شماره 4-2 تکرار دامنه ها در محیط بیولوژیکی- اکولوژیکی 66

نمودار شماره 4-3 تکرار دامنه ها در محیط اقتصادی- فنی 67

نمودار شماره 4-4 تکرار دامنه ها در محیط اجتماعی- فرهنگی 67

نمودار شماره 4-5 تکرار دامنه ها در پارامترهای محیطی 68

فهـرست تصاویر

عنوان صفحه

شکل 5-1: رشد ساخت و سازهای مسکونی و ویلا ........... 73

شکل 5-2: اماکن اقامتی و پذیرایی در حال بهره برداری . 74

فهـرست نقشه‌ها

عنوان صفحه

نقشه شماره 3-1 موقعیت محدوده مطالعاتی ............. 29

چکیده

اهمیت موضوع گردشگری به عنوان پدیده ای نوین و منبعی برای توسعه از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قابل بررسی است و آن یکی از اصلی ترین منابع درآمد کشورها در حال حاضر است. متأسفانه گسترش جریان های گردشگری با برنامه ریزی نامناسب به همراه ضعف زیرساخت ها و مدیریت گردشگری، اثرات زیست محیطی منفی زیادی در پی داشته است. یکی از روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی، روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)است که این تحقیق براساس این روش با داده های استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی انجام گرفته است. هدف از این تحقیق، شناخت و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از اماکن اقامتی و پذیرایی توریستی در منطقه ساحلی چاف تا چمخاله با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)در فاز بهره برداری بر چهار محیط فیزیکی- شیمیائی، اکولوژیکی- بیولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر روی تمامی اجزاء محیط به غیر از محیط اقتصادی- فنی، اثرات منفی وجود دارد و اثرات مثبت، بعد از محیط اقتصادی- فنی در محیط اجتماعی- فرهنگی است که تنها اثر منفی ناچیزی در سطح بهداشت و ترافیک دیده می شود.

کلمات کلیدی: گردشگری، ماتریس ارزیابی اثرات سریع(RIAM)، منطقه ساحلی چاف تا چمخاله

مقدمه

از آنجایی که فعالیت های گردشگری اثرات چشمگیری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای میگذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف گردیده است. درصد عمده ای از این فعالیت ها متکی بر طبیعت گردی است که بخش عمده ای از آن در نواحی ساحلی متمرکز شده است، که در صورت رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و همچنین انجام ارزیابی های مستمر در طول زمان بهره برداری، توسعه گردشگری می تواند به عنوان عاملی در جهت حفاظت از محیط و افزایش کیفیت آن به شمار آید. (فروغی ابری و دیگران،1388،ص1)

به طور کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط زیست بر اثر یک یا چند فعالیت اطلاق می شود و شناسایی اثرات زیست محیطی، بخش عمده و اصلی را در روند مطالعات زیست محیطی تشکیل می دهد. شناسایی آثار و پیامدها ممکن است مثبت یا منفی بوده، پس این موارد باید مورد شناسایی قرار گرفته و اهمیت هر نوع اثر با پیامد مشخص شده و منافع و مضرات آن به طور مستند و منطقی تشریح گردد. (www.tourismscience.ir)

در این میان، لزوم به کارگیری مدل EIA(Environmental Impact Assessment)ارزیابی اثرات زیست محیطی، در زمان معرفی یک پروژه برای مشخص کردن نوع اثرات و اندازه اثرات و راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی و ناسازگار با محیط زیست ارائه می دهد. لازم به ذکر است کهEIAتصمیم به اجرا شدن یا نشدن یک پروژه نمی گیرد، بلکه پیامدهای زیست محیطی را پیش بینی کرده، در پیش روی تصمیم گیران قرار می دهد.

در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه موردی منطقه ساحلی چاف تا چمخاله، تبیینی از نقش توریسم و توسعه آن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به دست آید و عوامل و فاکتورهای متأثر از توسعه گردشگری مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا با به کارگیری مدل EIAو نتایج به دست آمده از یک ماتریس ساده، امکان ثبت دائمی وقایع را در یک فرایند تصمیم گیری فراهم می آورد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) در فاز بهره برداری امکانات توریستی بر چهار محیط فیزیکی – شیمیایی، اکولوژیکی – بیولوژیکی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد.

1-1 بیان مسأله

گردشگری در یک کلیت، در بر گیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی بر جای می نهد. رویکرد دیگری که در مورد تعریف گردشگری وجود دارد، این است که به عنوان یک سیستم تلقی می شود. در این رویکرد، گردشگری نه به عنوان صنعت بلکه به عنوان سیستمی پیچیده لحاظ می شود که از عوامل و مؤلفه های مختلفی تأثیر پذیرفته و بر عوامل و مؤلفه هایی مؤثر بوده و افراد و گروه های متعددی در آن نقش ایفا می کنند. در این نگاه، گردشگری یک پدیده ای کاملاً تأثیر گذار و در عین حال تأثیر پذیر نسبت به فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و محیط زیست می باشد. (دهقانی نژاد،sep2011،ص4)

بنابراین، با توجه به اینکه هر فعالیتی مستلزم بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر درآن است، کلیه فعالیت ها در راستای هر هدفی باید در چارچوب ظرفیت های محدود محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد تا به بقا و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد.

(همائی فر و دیگران،sep2011،ص1و2)

امروزه اکثر محققان و متخصصان اذعان دارند که گردشگری را باید به شیوه ای کنترل شده، یکپارچه و پایدار و بر اساس برنامه ریزی عقلایی توسعه داد و مدیریت کرد. (شاکری،1386،ص3) بر این اساس، اگرچه گردشگری دارای آثار منفی بر محیط زیست است و گردشگران مصرف کننده منابع می باشند، اما این صنعت استعداد جایگیری در فرایند توسعه پایدار را دارد.

در این میان، مناطق ساحلی به خصوص سواحل ماسه ای به طور ذاتی برای انسان ها جاذب و از پتانسیل لازم جهت اجتماع گردشگران برخوردار است. اما نکته ای که نباید فراموش شود این است که "اکولوژی محیط زیست ساحلی" خیلی حساس و آسیب پذیر بوده و فشار ناشی از فعالیت های توریستی می تواند تعادل اکولوژیکی محیط را برهم بزند. (رحمانی،1388)

در حال حاضر استفاده از مناطق ساحلی به یک معضل و مسأله تبدیل گردیده و عموم اشخاص اعم از دولتی وخصوصی به عناوین و شیوه های مختلف در صدد بهره برداری حداکثر از ساحل هستند، که بدون توجه به منافع و لزوم بهره برداری بهینه و جمعی صورت می گیرد.

یکی از روش های بررسی و ارزیابی تبعات مثبت و منفی و همچنین مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری قبل از اجرا، ارزیابی آثار زیست محیطی(EIA) می باشد. ارزیابی آثار زیست محیطی می تواند میزان مصرف منابع و پسرفت محیط زیست و اختلالات اجتماعی (که اغلب با توسعه اتفاق می افتد) را کاهش دهد.(شاکری،1386،ص3)EIA به عنوان یک ابزار کارا برای رسیدن به آینده پایدار زیست محیطی در گردشگری ساحلی، همچنین ICZM(مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی) که یک فرایند انعطاف پذیر و منطبق با مدیریت منابع برای توسعه پایدار زیست محیطی در نواحی ساحلی است و هدف کلی آن حداکثر کردن منافع حاصل از مناطق ساحلی و حداقل کردن تضادها و برخورد ها و اثرات مخرّب فعالیت های انسانی بر یکدیگر می باشد تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد. (یزدانی،1388)

منطقه چاف تا چمخاله (از شهر چاف و چمخاله) از مناطق ساحلی و توریستی استان گیلان محسوب شده که از توابع شهرستان لنگرود به شمار می رود. استقرار بخش عظیمی از اراضی در کنار ساحل دریا که بدان جلوه خاصی داده است، از دیرباز مورد توجه بوده و بعد از ساحل شهرستان بندرانزلی دومین قطب توریستی از ساحل فعال درخطه گیلان به شمار می رود.

این منطقه به جهت توانایی های بالای خود دارای فرصت های قابل توجهی برای توسعه پایدار است. استفاده از فرصت های بی نظیر منطقه از آن جهت که بدون برنامه ریزی جامع و بدون توجه به توسعه پایدار بوده، خود به عاملی در جهت توسعه ناپایدار و تخریب و همچنین آلودگی محیط زیست بدل شده است. (ملکی،1388،ص280)

بنابراین، بررسی و مطالعه هر گونه عاملی که سبب کاهش توان (پتانسیل) محیط زیست و توریسم منطقه مورد مطالعه باشد، ضروری به نظر می رسد.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق و کاربرد نتایج آن

انجام تحقیقات برای ارزیابی محیط طبیعی امری ضروری است، چرا که با ارزیابی نواحی مختلف، برنامه ریزان و طرح پردازان خواهند توانست با اطمینان خاطر با شناخت نواحی حساس، به خصوص نواحی حساس ساحلی به توسعه پایدار گردشگری دست یابند. این مهم هم باعث جذب گردشگر می شود و هم محیط را برای استفاده مناسب نسل های آینده حفظ خواهد کرد.

1-3 پرسش اصلي تحقيق (سؤال تحقيق )

- پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم، در ناحیه چاف - چمخاله چیست ؟

- تأثیر پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با روشEIA در ناحیه چاف - چمخاله به چه میزان است؟

1-4 اهداف تحقیق

مهم ترین اهدافی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

ـ شناسایی انواع پیامدهای زیست محیطی

ـ ارائه راهکار برای تعدیل پیامدهای سوء و توسعه پیامدهای مثبت

1- 5 فرضیات تحقیق

ـ به نظر می رسد که توسعه توریسم در ناحیه مطالعاتی آثار زیست محیطی به همراه دارد.

ـ بین کیفیت محیط زیست و افزایش تعداد گردشگران در ناحیه مطالعاتی رابطه وجود دارد.

1- 6 روش تحقيق

در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مدلEIA انجام شده که به بررسی وضع موجود پرداخته و ویژگی های منطقه را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به اطلاعات موجود پیامدهای زیست محیطی منطقه مورد مطالعه، بررسی می شود. همچنین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب میشود.

1- 7 ابزار گردآوری

دراين تحقيق با توجه به لزوم جمع آوری اطلاعات محیطی از روش اسنادی (کتابخانه ای) و عكس استفاده مي شود.

- مطالعات اسنادی که شامل بررسی کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و مفاهیم مورد نظر نوشته شده است.

1- 8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

پس از جمع آوري اطلاعات و داده ها با تنظيم جداول و با استفاده از نرم افزار Excelو مدل EIAمورد تجزيه و تحليل كمّي و كيفي قرار خواهد گرفت تا متناسب با موضوع تحقيق، خروجي هاي مورد نظر ازآن استخراج شود.

1- 9 جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری در پژوهش حاضر، ساکنان بومی منطقه چاف تا چمخاله است، که در آن در پی یافتن پاسخ فرضیات تحقیق و دستیابی به اهداف مورد نظر، اقدام به تدوین پرسشنامه در راستای موضوع مورد بحث گردید. لذا به طور نمونه از 100 نفر که شامل افراد بومی، کارشناسان و مدیران بودند، به منظور نظر سنجی و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید.

1- 10 پیشینه تحقیق

اساس یک پژوهش علمی، بر آگاهی های مهم در حوزه موضوع (مسأله) پژوهش استوار است. سوابق تحقیق دربرگیرنده حاصل کند و کاوها، پیرامون موضوع در کتاب ها، مقاله ها، گزارش پژوهش ها، پایان نامه ها در سایت ها و کتابخانه هاست. به سخن دیگر، پیشینه تحقیق، دربرگیرنده اطلاعات مهم و مربوطی است که خواننده را با نوشته ها و پژوهش های دانشگاهی و سازمانی دیگران در زمینه مسأله پژوهش آشنا می کند.

- رنجبریان و زاهدی (1379) در کتاب "برنا مه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای" به بررسی اهمیت و شیوه های برنامه ریزی توریسم پرداخته و فرایند برنامه ریزی توریسم، ترسیم شده است و چنین نتیجه گرفته می شود که اتخاذ روشی منسجم و حفظ توازن میان عوامل اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی برای برنامه ریزی در امر توریسم گامی مهم و اساسی است.

- داوود رهبر (1379) در مقاله "اثرات زیست محیطی صنعت گردشگری" ابتدا تاریخچه و وضعیت گردشگری در دنیا و ایران را تشریح و آنگاه به تبیین ارتباط گردشگری و محیط زیست پرداخته، سپس با شناسایی اثرات زیست محیطی گردشگری به تجزیه و تحلیل مسائل می پردازد و در پایان به منظور بهبود کار در آینده پیشنهادات و توصیه هایی ارائه می دهد.

- اسماعیل کهرم (1374) در ترجمه کتاب "اکوتوریسم (نوشته ادینگتون)" ضمن برشماری توانمندیهای محیط های طبیعی در جذب توریست و روش های مدیریتی آنها به جنبه های منفی و مثبت اثرات محیطهای طبیعی و حیوانات یا حتی فرهنگ مردم ساکن در آن نواحی می پردازد و معتقد است در صورت عدم برنامه ریزی صحیح با از دست دادن جاذبه های طبیعی و تخریب محیط، عدم ورود توریست و ماندگاری های آنها را شاهد خواهیم بود.

- ژان باستیه و برنارد دزر (1377) در کتاب"شهر" گردشگری بی برنامه را همچون توسعه لجام گسیخته می دانند که به احتمال زیاد دورنما را خراب می کند و آنچه را که در حقیقت موجب جذب گردشگر میشود، نابود می سازد.

- محدثه یزدانی (1387) در مقاله ای تحت عنوان "اصول مدیریت بهینه زیست محیطی در صنعت گردشگری ساحلی" افزایش جمعیت، بهره وری بی رویه ازمنابع، آلوده سازی مناطق ساحلی، توسعه فعالیتهای ناسازگار با محیط و عدم هماهنگی بین فعالیت ها در نوار ساحلی را از مهم ترین دلایل ایجاد فشار بر این مناطق می داند. در این مقاله آمده است که آینده پایدار زیست محیطی گردشگری ساحلی، وابسته به کنترل پیامدهای زیست محیطی نامطلوب بر محیط است، که برای دسترسی به این مهم راهکارهایی در4 بخش برنامه ریزی، قانونگذاری، ساختاری و پشتیبانی در زمینه مدیریت بهینه ارائه میگردد، تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد.

- علیپور و یغمایی (1391) در مطالعه ای تحت عنوان "توسعه گردشگری ساحلی و اثرات زیست محیطی" خسارت های جبران ناپذیر ناشی از رونق گردشگری را در محیط زیست دریای خزر بررسی میکنند. تمرکز اصلی این مطالعه در منطقه بندرانزلی است و ضمن نشان دادن اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری ساحلی، مهم ترین پیامدهای ناشی از آن را تخریب پوشش گیاهی، آلودگی آب های ساحلی و از بین رفتن چشم انداز ساحلی برمی شمارند.

- ظهورا دهشور، محمد باباپور و مریم رجحان (1391) در مقاله ای تحت عنوان "نقش اخلاق زیست محیطی در ارزیابی اثرات زیست محیطی" اشاره دارد که اخلاق زیست محیطی می تواند در تمامی فرایندهای ارزیابی اثرات زیست محیطی به طور غیرمستقیم نقش داشته باشد، اما در مرحله مشارکت عمومی می تواند به طور مستقیم، نقش بارز و مؤثرتری ایفا نماید. زیرا فعالیت ها و اقدامات انسانی، قبل از آنکه هویت عملیبه خود بگیرند، به شکل تصمیم می باشد و به دلیل اینکه الگوهای تصمیم گیری از نظام های ارزشی پیروی می کنند، تصمیمات اخلاقی و به نفع محیط زیست اتخاذ خواهد شد.

- سید مسعود منوری (1383) در کتاب "ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی" در مورد مراحل و گردش کار تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و سازماندهی و مدیریت و زمان بندی آن به بررسی و پژوهش پرداخته است.

- ابراهیم فتایی (1389) در مقاله "ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) پروژه دهکده توریستی سولان اردبیل" احداث وبهره برداری اراضی دهکده سولان مورد مطالعه قرار گرفته است. وضع موجود محیط زیست منطقه را از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار داده و به شناسایی کلیه فعالیت ها در این زمینه اقدام کرده است. در نهایت با استفاده از روش های انجام ارزیابی محیط زیست، به معرفی اثرات مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت پرداخته و راهکارهایی برای حداقل آثار سوء و حداکثر آثار مطلوب پیشنهاد شده است.

- محدثه یزدانی (1388) در مقاله "مدیریت زیست محیطی در صنعت گردشگری ساحلی با استفاده از EIA" اشاره دارد به اینکه نوع پروژه ها، اندازه آنها و بستر طبیعت، پیامد های زیست محیطی متفاوتی را از نظر توسعه گردشگری دارا هستند. لذا باید برای کنترل و کاهش پیامد های زیست محیطی ناسازگار و حفظ بستر چنین صنعت درآمد زایی از نظر تولید خالص ملی، مدیریت زیست محیطی، نوع محدود سازی و قانونمند نمودن فعالیت های سازگار برای محیط زیست در چهارچوبی قابل قبول باشد وEIA نیز به عنوان یک ابزار کارا برای رسیدن به این مهم است.

- فروغی ابری و دیگران (1388) در مقاله ای تحت عنوان "کاربرد روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) برای ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک های گردشگری حاشیه زاینده رود، مطالعه موردی: شهرک گردشگری سامان" به بررسی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری و اثرات بر محیط های چهارگانه فیزیکی – شیمیایی، بیولوژیکی– اکولوژیکی، اجتماعی– فرهنگی و اقتصادی – فنی پرداخته اند. نتایج به دست آمده نشان داد که بر روی تمامی اجزاء محیط، اثرات منفی فعالیت های فاز ساختمانی و بهره برداری وجود دارد و تنها آثار مثبت پروژه بر محیط اقتصادی- فنی و تا اندازه ای در محیط اجتماعی- فرهنگی دیده می شود. پژوهش حاصل بیان می کند که ارزیابی پروژه های گردشگری به وسیله روش RIAMمی تواند امکان ارزیابی مجدد، سریع و شفاف تغییرات مهم و مقایسه گزینه های مختلف را فراهم نمایند.

پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی: ساحل چاف تا چمخالهپیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی: ساحل چاف تا چمخاله

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 مقدمه2 فصل اول : کلیات 1-1 بیان مسأله4 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق و کاربرد نتایج آن5 1-3 پرسش اصلي تحقيق (سؤال تحقيق )6 1-4 اهداف تحقیق6 1- 5 فرضیات تحقیق6 1- 6 روش تحقيق6 1- 7 ابزار گردآوری7 1- 8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات7 1- 9 جامعه آماری پژوهش7 1- 10 پیشینه ...

بازدید : 27 يکشنبه 7 آبان 1396 زمان : 15:07

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  فروشگاه تخصصی GIS
  آمار سایت
 • کل مطالب : 28
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • بازدید امروز : 32
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 36
 • بازدید ماه : 40
 • بازدید سال : 277
 • بازدید کلی : 6820
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی